Önümler

 • Işlemek üçin mata aýakgaplary

  Işlemek üçin mata aýakgaplary

  Bu element hakda ● Material we ululygy: rezin lateks sapakly RPET poliester ýüplük;Ölçegi 76 * 8 sm.Use Ulanmak amatly.“Iýulfit” mata hip zolaklary elastik zolaklar bilen alnan elhenç gysylmazdan eşikleriň üstünde ýa-da ýalaňaç deride ulanylyp bilner.Näme geýseňiz, bu fitnes zolaklary bilen amatly türgenleşiklerden lezzet alyň;Carryük daşaýan torbany öz içine alýar.Easyeňil ulag üçin çyzgyly sumka goşýarys.Aýallar we erkekler üçin bu türgenleşik esbaplaryny islendik ýere alyp bolýar.Düwürtükli olja guşak ...
 • Lateks garşylyk aýlawy 5-lik maşk toparlary

  Lateks garşylyk aýlawy 5-lik maşk toparlary

  Endokarky maşk zolaklary 1 end endokary endik maşklary.Biziň agyr ýük lateks garşylyk zolaklarymyz 5 dürli garşylyk derejesinde gelýär.Müşderilere durnukly tejribe getirmek üçin çydamly we deri üçin amatly tebigy lateksden ýasaldy.Bu, ýaňy türgenleşip başlaýandygyňyzy ýa-da tejribeli türgenleşik söweşijiňizdigini kämilleşdirýär.Goşmaça ýeňil we ýeňil zolaklarymyz täze başlanlar üçin ajaýyp, orta, agyr we goşmaça agyr maşklarymyz has aralyk we ösen güýç taýýarlygy üçin niýetlenendir ...
 • Tutuş / agram göteriji CPU hünär agram plitalary Barbell Uretan plastinka sport zaly PU agram plitalary

  Tutuş / agram göteriji CPU hünär agram plitalary Barbell Uretan plastinka sport zaly PU agram plitalary

  Bu element hakda • Döküm poliuretan elastomer (CPU), iň köp ulanylýan poliuretan elastomer, “sürtülmä garşy şa” (tebigy rezin 5-10 gezek);ýokary mehaniki kuwwat (tebigy 2-3 gezek), dartyş güýji, uzalmagy, göz ýaşardyjy mehaniki häsiýetleri rezin materialdan has gowudyr we gaty berkligi bar, ýokary çeýeligi saklamak üçin gaty kynlyk bar; , gaty gatylygy we ýokary çeýeligi, CPU ýagyna garşylygy, a ...
 • Slant tagtasy göle uzadýan topuk uzadýan göle uzaldylan armatura sazlanyp bilinýän ýapgyt tagtasy Achilles Stretcher Plantar fasiit maşklary üçin süýümsiz massa Ball topy we uzalma garşylyk turbasy

  Slant tagtasy göle uzadýan topuk uzadýan göle uzaldylan armatura sazlanyp bilinýän ýapgyt tagtasy Achilles Stretcher Plantar fasiit maşklary üçin süýümsiz massa Ball topy we uzalma garşylyk turbasy

  Bu element hakda -Biziň agaçdan ýasalan tagta göläni uzatmak üçin ýumşak tagta, garakçylar üçin ýumşak tagta diýilýär.göle uzatma tagtasy, uzatmak üçin ýumşak tagta, topuk uzaldyş tagtasy, sazlanyp bilinýän tagta tagtasy, göle tagtasy, dik duran tagtasy, ýapgyt gysgyç, göle uzalýan tagta, göle uzaldyş tagtasy, aýak ýapgyt tagtasy, göwre tagtasy, göle uzalmagy, uzalmagy kirpik, arka uzalýan tagta, göläni ösdürip ýetişdirmek üçin platforma, aýak uzatma tagtasy, burç tagtasy, göläniň uzalmagy ...
 • Agramly dynç alyş enjamlary, 3kg ~ 15kg / 4lbs ~ 30lbs Erkekler, aýallar, çagalar üçin beden agramy;

  Agramly dynç alyş enjamlary, 3kg ~ 15kg / 4lbs ~ 30lbs Erkekler, aýallar, çagalar üçin beden agramy;

  Bu element hakda Bu element hakda • Iň ýokary hilli materiallar, demir ýumşak we demir gum bilen ajaýyp neopren matany kabul edýär, bu gaty ýumşak we türgenleşik wagtynda döşüň we ýokarky bedeniň agramyny jemlemäge kömek edýär we esasy myşsa güýjüni döredýär.• 2 Düzülip bilinýän gaýyşlar we şöhlelendiriji zolak, agyrlykdaky ylgaw ýelekleri üçin maşk wagtynda süýşmegiň ýa-da has süýşmeginiň öňüni almak üçin 2 sany sazlanyp bilinýän gaýyş bar, bu hem dürli büst ululygyndaky ulanyjylaryň çeýeligini üpjün edýär.T ...
 • Agramly Vest türgenleşik enjamlary, doly çap edilen, 3kg ~ 8kg / 4lbs ~ 16lbs Bedeniň agramy Zenan aýallar, çagalar

  Agramly Vest türgenleşik enjamlary, doly çap edilen, 3kg ~ 8kg / 4lbs ~ 16lbs Bedeniň agramy Zenan aýallar, çagalar

  Bu element hakda Bu element hakda • Iň ýokary hilli materiallar, demir ýumşak we demir gum bilen ajaýyp neopren matany kabul edýär, bu gaty ýumşak we türgenleşik wagtynda döşüň we ýokarky bedeniň agramyny jemlemäge kömek edýär we esasy myşsa güýjüni döredýär.• 2 Düzülip bilinýän gaýyşlar we şöhlelendiriji zolak, agyrlykdaky ylgaw ýelekleri üçin maşk wagtynda süýşmegiň ýa-da has süýşmeginiň öňüni almak üçin 2 sany sazlanyp bilinýän gaýyş bar, bu hem dürli büst ululygyndaky ulanyjylaryň çeýeligini üpjün edýär.T ...
 • Bamper plitalary Olimpiýa agram plitalary, bamper agram plitalary, polat goýmak, güýç öwretmek

  Bamper plitalary Olimpiýa agram plitalary, bamper agram plitalary, polat goýmak, güýç öwretmek

  Bu element hakda • “Julyfit” bamper plitalary 2 dýuým ýeňli ähli Olimpiýa barbelllerine laýyk gelýär.Her tabakda IWF standart 450MM / 17,72 ″ dýuým, galyňlygy agramy boýunça üýtgeýär we dar plastinkanyň galyňlygy çyzgyda birnäçe plastinka ýüklemäge mümkinçilik berýär.Olüklenen Olimpiýa zolagyny ýokary göterilýän ýerden (ýagny elinden almak ýa-da arassalamak) howpsuz götermek üçin döredilen, göteriji platforma, çybyk ýa-da tabaklara zyýan ýetirmezden.• Dokary dykyzlyk ...
 • Güýç we krossfit maşklary üçin slam toplary - Slam lukmançylyk topy

  Güýç we krossfit maşklary üçin slam toplary - Slam lukmançylyk topy

  AT MATERIAL: Ekologiýa taýdan arassa + Gum.

  ● Agramy: 2 ~ 10kg: 1kg ýokary;12kg / 15kg / 18kg / 20kg;20 ~ 100kg: 5kg ýokary;4 ~ 12lb: 2lb ýokary;15 ~ 80lb: 5lb ýokary;100lb / 120lb / 150lb / 200lb.

  ● SIZE: 2 ~ 10kg / 4 ~ 20lb: dia23cm;12 ~ 30kg / 25 ~ 65lb: dia28cm;35 ~ 50kg / 70 ~ 100lb: dia33cm;55 ~ 70kg / 120 ~ 150lb: dia36cm;75 ~ 100kg / 200lb: dia38cm.

 • Gorag örtügi bilen söweş maşklary - polat labyr we gaýyş

  Gorag örtügi bilen söweş maşklary - polat labyr we gaýyş

  ● UPGRADED DURABLE GORAMAK ýeňi: Döwrebaplaşdyrylan gorag ýeňi, çydamly we çydamly, üstesine-de, orta gorag ýeňi gorag ýüpi bilen söweş ýüpi labyrynyň arasyndaky sürtülme ýaly hereket edýär.Veeňimiz ýüpi sürtülmeden we çökmekden goraýar, has çydamly we köp ýyllap ulanylar.

 • Fatadawlyga garşy deňagramlylygyň täze peýdalary

  Fatadawlyga garşy deňagramlylygyň täze peýdalary

  Working Işlemegi has gyzykly ediň;Konsentrasiýany we iş ýagdaýyny gowulaşdyrmak;Sizi has işjeň saklaň;Bogun şikeslerini we agyryny azaltmak;Bedeniň utgaşdyrylmagyny gowulandyrmak;Islendik ýerde ulanmak üçin ofis we öý mugt.

  ● Önümiň jikme-jiklikleri: igueadawlyga garşy massa point nokady we massa ball topy;Göçme tebigat gaty agaç;Süýşmäge garşy we çyzmaga garşy rezin bazasy;Aýaklary ýerinde saklamak üçin, süýümsiz durýan arassa PU köpükli üst;8.5 dereje burç;Agramy 350 litr;Göçme ölçegleri 50 sm * 35.5 sm * 6,4 sm, iki tutawajy götermek aňsat.

 • Ofis, umumy ýaşaýyş jaýy we öý, durnuklylyk we bedenterbiýe üçin oturýan top oturgyjyny duýuň

  Ofis, umumy ýaşaýyş jaýy we öý, durnuklylyk we bedenterbiýe üçin oturýan top oturgyjyny duýuň

  ● Durnuklylyk: Bu ajaýyp oturgyç şar oturgyjy 65 sm / 25.5in çenli çişip biler (Iň pes stoluň beýikligi 26in).Iň ýokary goldaw: 180 kg / 400 litr.Topyň ýokarsynda we aşagynda durnuklylyk halkalary oturanda durnuklylygy ýokarlandyrmaga kömek edýär.

  ● Partlamaga garşy: aşgazana çydamly we basyş astynda gaty gaty galyň, ýarylmaga garşy PVX-den ýasalýar.Içerki topuň basyşyna garşy premium maşk, basylyp bilinýän, oýlanyşykly ýasalan örtüklerimiziň biri bolup, maşyn ýuwulýan ýerde oturmak üçin has amatly ýer berýär.

 • Döküm demir bäsleşiginiň agramy Kettlebell

  Döküm demir bäsleşiginiň agramy Kettlebell

  ● I HIGH GOWY SÖITYGI KAST DEMIR KETTLEBELL: Kebşirlemeýän, gowşak tegmilleri ýa-da tikişleri bolmadyk gaty çoýun demirden ýasalan.Poroşok örtük poslamagyň öňüni alýar we ýalpyldawuk pellehana ýaly eliňizde süýşmezden has gowy tutmagy teklip edýär.we tekiz pytraňňy bazasy bolan güýçli, deňagramly we bir bölek guýma emele geldi.Arassa, yzygiderli ýer we çydamly poroşokdan ýasalan.

  BO BIR LB & KG ÜÇIN Reňkli halkalar we DUAL MARKINGLER: Reňkli halkalar bir göz bilen dürli agramlary kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar.Her çäýnek LB we KG bilen bellik edilýär.Näçe ylgaýandygyňyzy bilmek üçin kalkulýatory ulanmagyň zerurlygy ýok, 4 kg;6kg;8kg; 10kg;12kg;16kg;20kg;24kg;28kg;32kg;36kg;40kg;KG we LB-lerde bellik edildi.

123Indiki>>> Sahypa 1/3