Öýde işlemek

Soňky hepdelerde onlaýn iň meşhur kim?
Taýwanly aýdymçy we kompozitor Liu Çengong, aka Will Liu, Şanhaý gulpy wagtynda onlaýn hit boldy.Şeýlelik bilen öýdäki fitnes tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýär.

Soňky iki ýylda durmuşdaky ähli üýtgeşmelere garamazdan, fitnesiň esasy orna öwrülendigi geň däldir.Pandemiýa sebäpli köp adam öýde galmagy we öýdäki türgenleşikleri bilen öýde sport zalynyň öz wersiýasyny döredip, fitnesi has elýeterli etmek bilen döredijilikli bolmak isledi.Iň oňat öý sport zaly gurmak, indi sport zalyna agza bolmak ýa-da şahsy tälimçi üçin tölemeli däldigiňizi aňladýar - size zerur türgenleşik enjamlary gerek.

Nearakyn geljekde saglygy, fitnesi we guramaçylygy ileri tutmaga taýynmy?“Julyfit” size dogry ugurda kömek etmek üçin gelýär.Türgenleşigiň tertibini üýtgedip, ýakyn günlerde fitnesiňizi nädip ösdürip boljakdygyny anyklamak üçin has gowy wagt bolmandy.

Yzygiderli maşk etmegiň peýdalary barada täzeleniji zerur bolsa: Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleriniň habar bermegine görä, beýniňiziň saglygyny gowulaşdyryp, agramyňyzy dolandyrmaga, ýürek-damar keseli töwekgelçiligini azaldyp, süňkleriňizi we myşsalaryňyzy güýçlendirip biler we sizi has bagtly edýär.

Indi, öý sport zalyňyzy gurmak üçin iň amatly pursat (ýa-da durmuşyňyzda bedenterbiýe pikirli adamlar üçin ajaýyp sowgatlar almak!), Şonuň üçin üstünlik gazanmak üçin özüňize zerur zatlaryň hemmesine eýe bolup bilersiňiz.
Saýlaw gurallaryňyz, fitnes derejäňize we fitnes maksatlaryňyza baglylykda üýtgeýär.Myşsany sazlamak ýa-da gurmak isleýärsiňizmi?Dambbellleri tutuň we güýç öwretmek düzgünine giriň.Açmaga synanyşýarsyňyzmy?Kardio enjamlary bilen kaloriýany ýakmagy makul bilip bilersiňiz ...

Garaageyňyzda, otagyňyzda ýa-da ýatylýan otagyňyzda dükan gurýarsyňyzmy - heý, näme işlese!- ine, öýüň içindäki türgenleşigi döretmek üçin zerur sport zaly enjamlary.


Iş wagty: Iýun-15-2022