Täze başlanlar üçin gyzgyn we amaly ýoga gurallary?

Beýleki sport görnüşleri bilen deňeşdirilende, ýoga uly enjamlar ýa-da ýörite ýer talap etmeýär, islän ýeriňizde islän wagtyňyz türgenleşip bilersiňiz.Ogaoga amaly, aňy we ruhy maşklara birleşdirýän ýeke-täk bedenterbiýe bolup, diňe bir bedeniň saglygyny saklamaga däl, eýsem nerw ruhuny gowşatmaga hem kömek edýär.Ine, täze başlanlar üçin dört amaly gural.

1. ogaoga Mat
Teksturlanan köpük gurluşy çekiş we durnuklylygy üpjün edýär, ýörite galyňlyk goşmaça goldaw, şok siňdiriş we rahatlyk berip biler.Zäherli däl, yssyz, süýşmeýän, güýçli yza gaýdyş we güýçli ýyrtyklyga garşy.Gaoga bilen meşgullanýanlar üçin iň amatly saýlaw.

Täze başlanlar üçin gyzgyn we amaly ýoga gurallary1
Täze başlanlar üçin gyzgyn we amaly ýoga gurallary

2. ogaoga topy
Partlamaga garşy material we bal taragynyň gurluşy bilen, ýoga topuny tötänleýin deşseňizem, derrew ýere ýykylmarsyňyz.Bu görnüşli dizaýn, durnuklylyk topuny has ygtybarly edýär.
Ogaoga ýa-da Pilates bilen meşgullanýan wagtyňyzda çeýeligiňizi ýokarlandyrmak, uzalmagy ýeňilleşdirmek we durnuklylygy saklamak üçin ulanyň!

3. ogaoga polotensasy
Ogaoga polotensasyny ýoga matasyna geýip bolýar, ýoga matasy bilen gatnaşygy azaldyp, ýoga matasyny dowamly we arassa edip biler.Süpürgi garşylygy ýokarlandyrmak üçin polotensaly matany we silikondan ýasalýar, drape ulanylyşyny has durnuklaşdyrýar.

Täze başlanlar üçin gyzgyn we amaly ýoga gurallary2
Täze başlanlar üçin gyzgyn we amaly ýoga gurallary3

4. ogaoga blok
Ogaoga bloklary, optimal deňleşmek, çuňňur pozlar we güýçlenmek üçin amalyýetiňizde zerur durnuklylygy we deňagramlylygy üpjün edýär.Bu ýeňil we goldaýan köpük bloklary, ýeňil tutmak üçin çyzykly we kesilen gyralary bolan çydamly köpükden gurlupdyr.Çeýeligiňize laýyk pozlary ygtybarly goldamak we üýtgetmek üçin zerur deňleşmegi üpjün etmek üçin eliňiziň, aýagyňyzyň ýa-da oturgyjyňyzyň (meditasiýa) ulanyň.Özüňizi berk duýsaňyz, şikes almaň we bir ýa-da iki blok tutuň, olar hereketleriňizi giňeltmek, işlemek we uzaltmak üçin kömek edip biler.


Iş wagty: Iýun-15-2022