Kämil piknik geçirmek üçin bäş sany akylly maslahat

Bu pikirler, şu tomus piknikleriňizden peýdalanmaga kömek eder.

1. Dogry ýeri saýlaň
Ilki bilen, saýlan käbir beýleki jikme-jiklikleriňizi kesgitlän amatly ýer saýlamaly, ilki bilen saýlaň.

2. Dogry piknik düşegini alyň
Diňe götermek we gaplamak aňsat bolan tagta asgyçly bukulýan piknik matasyny almaly, suw geçirmeýän material bilen bolmaly, soň nahar iýmek üçin oturyp bilersiňiz.

3. Iýmit ýygnamak
Barmaklaryňyz bilen iýip boljak iýmitleriňizi ýa-da diňe bir gap-gaçlary saýlamak akyllydyr, sebäbi gaty köp bulaşyklyk piknik üçin döredýär.Lezzetli nahar taýýarlamak üçin ýönekeý düzediş üçin çüýşe suw goşmaly, ýogsam buzly çaý ýasap, gaýtadan ulanylýan çüýşelere gaplap bilersiňiz.Şeýle hem iýmitleri gysga wagtlap täze saklap bilýän sowadyjy sumka bilen iýmit getirip bilersiňiz.Ativea-da bolmasa, biraz pizza üçin şire gutularyny, sodalary ýa-da tagamly gazly suw getiriň.

4. Piknik üçin gaplamak
Iýmitiňiziň sowadyjyda dökülmegini islemeýän bolsaňyz, kemçilikleriň öňüni almak we iýmit dökülmezligi üçin iýmitiňizi berk möhürlenen gaýtadan ulanylýan gaplara gaplaň.Sebetiňizi zatlary çykaryp, aşagynda çüýremez iýmitleri we üstünde islendik tabaklary we gap-gaçlary goýuň.

5. Şadyýan boluň
Çagalary ýanyňyz bilen alyp gitjek bolsaňyz, ýa-da kitap okamak ýa-da agajyň aşagynda rahat ýatmak isleýän bolsaňyz, gülkünç bir iş bolup, dynç almak üçin ýer bolup biljek piknik hammasyny alyp bilersiňiz.Gatnaşanlaryň howpsuzlygy bilen baglanyşykly ýokary hilli piknik hammasy saýlanmalydyr.

Friendly Dostlukly ýatlatma
Sebitiň haýsy çäreleri hödürleýändigini görüň, şonuň üçin näme getirmelidigiňizi bilersiňiz.Gereksiz kynçylyklardan gaça durup biljek taýýarlan zatlaryň piknik gaplaýyş sanawyny döretmek möhümdir.
Soňra iýmitiňizi we maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen gowy wagt geçirmek üçin taýýarlan zatlaryňyzy gaplap bilersiňiz!


Iş wagty: Iýun-15-2022