Köp funksiýaly “Aerobic Stepper Fitness Step Board” platformasy

Gysga düşündiriş:

4-den 1 köp funksiýa: Stepdim / Balans / Roker / Stretch, maşk tagtasyny aerob ädiminden uzaldyş tagtasyna, balans tagtasyna ýa-da rokerine aňsatlyk bilen öwürmek üçin gözenekli bazara gysgyç, bu dizaýn tutuş bazarda özboluşlydyr. , bu köpugurly dizaýn, az mukdarda pul üçin bir wagtyň özünde birnäçe önümden lezzet almaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde bu ýer tygşytlaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1 4 köp wezipeli: Stepdim / Balans / Roker / Stretch, maşk tagtasyny aerob ädiminden uzaldyş tagtasyna, deňagramlylyk tagtasyna ýa-da rokerine öwürmek üçin gözenekli bazanyň içine gysga gabat gelýän gysgyç, bu dizaýn tutuşlygyna üýtgeşikdir bazar, bu köptaraply dizaýn, bir wagtyň özünde az mukdarda pul üçin birnäçe önümden lezzet almaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde bu ýer tygşytlaýar.
● Önümiň ululygy: 54.5 * 34 * 14 sm;ýokary dykyzlykly TPE we PP materialy bilen, ýeterlik çydamly, dokumasyz ýerüsti süýşmeýän we zarba siňdiriji, üstü süýşmesiz, ýagny her ädim ädim bilen durnuklylygy saklap bilersiňiz, oem nyşany, gözenek bilen sütünler ýük göteriji we has güýçlidir.
Different Dürli beýiklige sazlanyp bilner - gaty ygtybarly, durnukly dizaýn.
Eller, aýaklar, arka ýa-da bedeniň beýleki aragatnaşyk nokatlarynda ýokary derejeli süýümli, rahatlyk ýassygy lateks ýok.
Strength Güýç we çydamlylygy, deňagramlylygy we durnuklylygy ýokarlandyryň.Bedeniň ýokarky we aşaky maşklaryna düşünmek üçin maşk düzgüniňiziň bir bölegi hökmünde ulanyň.
Wood Agaç, kafel we haly ýaly pollaryň islendik görnüşinde diýen ýaly ulanmak üçin ýasalmaýan aýaklar, basgançagyň aşagy we göterijiler ony berk saklamak we poluň zeperlenmeginden goramak üçin skid däl rezin aýaklary görkezýärler.
● ighteňil we götermek, ýygnamak we saklamak aňsat.
ERS WERSATILE: Biziň maşk ädim platformamyz kardio, HIIT we aerobiki türgenleşikler üçin ajaýyp.Türgenleşigiň güýjüni ýokarlandyrmak, has köp kaloriýa ýakmak we horlanmak üçin burpe böküşlerini, tagtalary, krossowerleri, esasy ädim hereketlerini we başgalary ýerine ýetiriň.
Şol bir wagtyň özünde, çydamlylygy ösdürmäge, maşklaryň güýjüni ýokarlandyrmaga we ýürek-damar fitnesini ýokarlandyrmaga kömek edip biler.Mundan başga-da, ony aerobiki maşklar üçin ulanmak, gezekli-gezegine dynç almak, deňagramlylygy öwretmek, aýaklary uzatmak, iteklemek we oturmak elleriňizi, döşüňizi, arkaňyzy we aýak myşsalaryňyzy güýçlendirer.Allhli ýaşdaky we fitnes derejeli adamlar üçin amatly.

Köp funksiýaly “Aerobic Stepper Fitness Step Board Platform9”
Köp funksiýaly “Aerobic Stepper Fitness Step Board Platform8”

Önümiň jikme-jik çyzgysy

Köp funksiýaly “Aerobic Stepper Fitness Step Board Platform10”
Köp funksiýaly “Aerobic Stepper Fitness Step Board Platform11”
Köp funksiýaly “Aerobic Stepper Fitness Step Board Platform12”
Köp funksiýaly “Aerobic Stepper Fitness Step Board Platform13”
Köp funksiýaly “Aerobic Stepper Fitness Step Board Platform14”

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler