Mugt agram

 • Işlemek üçin mata aýakgaplary

  Işlemek üçin mata aýakgaplary

  Bu element hakda ● Material we ululygy: rezin lateks sapakly RPET poliester ýüplük;Ölçegi 76 * 8 sm.Use Ulanmak amatly.“Iýulfit” mata hip zolaklary elastik zolaklar bilen alnan elhenç gysylmazdan eşikleriň üstünde ýa-da ýalaňaç deride ulanylyp bilner.Näme geýseňiz, bu fitnes zolaklary bilen amatly türgenleşiklerden lezzet alyň;Carryük daşaýan torbany öz içine alýar.Easyeňil ulag üçin çyzgyly sumka goşýarys.Aýallar we erkekler üçin bu türgenleşik esbaplaryny islendik ýere alyp bolýar.Düwürtükli olja guşak ...
 • Tutuş / agram göteriji CPU hünär agram plitalary Barbell Uretan plastinka sport zaly PU agram plitalary

  Tutuş / agram göteriji CPU hünär agram plitalary Barbell Uretan plastinka sport zaly PU agram plitalary

  Bu element hakda • Döküm poliuretan elastomer (CPU), iň köp ulanylýan poliuretan elastomer, “sürtülmä garşy şa” (tebigy rezin 5-10 gezek);ýokary mehaniki kuwwat (tebigy 2-3 gezek), dartyş güýji, uzalmagy, göz ýaşardyjy mehaniki häsiýetleri rezin materialdan has gowudyr we gaty berkligi bar, ýokary çeýeligi saklamak üçin gaty kynlyk bar; , gaty gatylygy we ýokary çeýeligi, CPU ýagyna garşylygy, a ...
 • Bamper plitalary Olimpiýa agram plitalary, bamper agram plitalary, polat goýmak, güýç öwretmek

  Bamper plitalary Olimpiýa agram plitalary, bamper agram plitalary, polat goýmak, güýç öwretmek

  Bu element hakda • “Julyfit” bamper plitalary 2 dýuým ýeňli ähli Olimpiýa barbelllerine laýyk gelýär.Her tabakda IWF standart 450MM / 17,72 ″ dýuým, galyňlygy agramy boýunça üýtgeýär we dar plastinkanyň galyňlygy çyzgyda birnäçe plastinka ýüklemäge mümkinçilik berýär.Olüklenen Olimpiýa zolagyny ýokary göterilýän ýerden (ýagny elinden almak ýa-da arassalamak) howpsuz götermek üçin döredilen, göteriji platforma, çybyk ýa-da tabaklara zyýan ýetirmezden.• Dokary dykyzlyk ...
 • Döküm demir bäsleşiginiň agramy Kettlebell

  Döküm demir bäsleşiginiň agramy Kettlebell

  ● I HIGH GOWY SÖITYGI KAST DEMIR KETTLEBELL: Kebşirlemeýän, gowşak tegmilleri ýa-da tikişleri bolmadyk gaty çoýun demirden ýasalan.Poroşok örtük poslamagyň öňüni alýar we ýalpyldawuk pellehana ýaly eliňizde süýşmezden has gowy tutmagy teklip edýär.we tekiz pytraňňy bazasy bolan güýçli, deňagramly we bir bölek guýma emele geldi.Arassa, yzygiderli ýer we çydamly poroşokdan ýasalan.

  BO BIR LB & KG ÜÇIN Reňkli halkalar we DUAL MARKINGLER: Reňkli halkalar bir göz bilen dürli agramlary kesgitlemegi aňsatlaşdyrýar.Her çäýnek LB we KG bilen bellik edilýär.Näçe ylgaýandygyňyzy bilmek üçin kalkulýatory ulanmagyň zerurlygy ýok, 4 kg;6kg;8kg; 10kg;12kg;16kg;20kg;24kg;28kg;32kg;36kg;40kg;KG we LB-lerde bellik edildi.

 • Fitnes sport bilini goldaýar, agyr atletika guşagy egri agyr atletika guşagy

  Fitnes sport bilini goldaýar, agyr atletika guşagy egri agyr atletika guşagy

  Curörite egri dizaýn: IýulFit agyrlyk göteriji kemer ergonomiki taýdan islendik güýç okuwynda berk we amatly lomber goldawy üpjün etmek üçin döredildi.Egri dizaýn has amatly!Güýçlendirilen goldaw bloky bilen üst.Işleýän wagtyňyz biliňizi netijeli gorap biler.

 • ÖOM Güýçli okuw üçin PVC SOFT KETTLEBELL ULANY ..

  ÖOM Güýçli okuw üçin PVC SOFT KETTLEBELL ULANY ..

  - Daşky gurşawa arassa ýokary hilli poliwinil hlorid (PVC) ysy ýok;

  - Silisiýa çäge doldurmak we çeýe ýumşak esas bilen işlenip düzülen, tötänleýin düşse, ýere çyzylmasa şikesleri azaldyň;

  Agramy: 2-20kg, adaty agram: 2kg / 4kg / 6kg / 8kg / 10kg / 12kg / 14kg / 16kg / 18kg / 20kg, Agramy sazlamaly bolsaňyz, kabul ederliklidir;

 • Kauçuk, Hex Dumbbell el agramy

  Kauçuk, Hex Dumbbell el agramy

  ● Kauçuk bilen örtülen Hex Dumbbell: Bu rezin bilen örtülen heks dambbell bilen türgenleşikleriňize güýç we garşylyk tälimini getiriň.Hsesleri azaltmak we enjamlara we poluň könelmegini azaltmak üçin agyr rezin kelleler.Öýüňizde ýa-da ofis sport zalynda, kardio, HIIT türgenleşiklerinde ýa-da garşylyk agyrlygy türgenleşiginde ajaýyp.

  ● Gaty guýma demir ýadro: Agramda ýokary hilli güýç we bir türgenleşikden beýlekisine ygtybarly durnuklylyk üçin gaty çoýun ýadrosy bar.

 • Olimpiýa agyrlyk göteriji bar

  Olimpiýa agyrlyk göteriji bar

  1)Olimpiýa hünärmenleriniň agyrlyk götermek zolagy
  Erkekler's Professional bar: 2200mm (7.2 fut) uzynlyk dizaýny, 445mm (17,5 dýuým) ýüklenýän ýeň uzynlygy we dia 50mm bilen, miliň uzynlygy 51,5 dýuým we 28mm diametri, dartyş güýji 210,000 PSI, agramy takmynan 20kg (44lb) we bolup biler agramy 1500 kilo çenli;

 • Düzülip bilinýän Dumbbell, 10.3 / 25 kg Erkekler we aýallar üçin el agramy, öý sport zaly üçin Dumbell agramy

  Düzülip bilinýän Dumbbell, 10.3 / 25 kg Erkekler we aýallar üçin el agramy, öý sport zaly üçin Dumbell agramy

  1 Agramlar 1 sekuntda üýtgeýär: dambbell sökülmezden 5 kg-dan 25 kg-a çenli sazlanýar;5kg (5kg / 10kg / 15kg / 20kg / 25kg) çalt üýtgetmek üçin bir elli iş dizaýny.

  ● 1 gurluşda super 5: pul tygşytlaýan we has gowy okuw maksadyna ýetip biljek bäş sany adaty dambbele deň bolan 1 dambelde 5 sazlap bolýar.

  ● Innowasiýa Bionika tehnologiýasy: tutawaç güýçli neýlon materialdan we Silikon polatdan ýasalýar.Süýşmedik aýazly bejergi bilen, El agramy hemme taraplaýyn sürtülmäni gowulaşdyryp biler.

 • Hex şekilli Neopren Dambbell we Winil Dumpbell

  Hex şekilli Neopren Dambbell we Winil Dumpbell

  ● Has amatly prosess: Çaknyşyklara garşy howpsuzlyk materiallary bilen enjamlaşdyrylan köp gatly amaldan soň çarçuwanyň dizaýny we täsiriň siňdirilmegi burç gurluşy agyr täsirleri dargadyp biler.

  ● Has ergonomiki: tutawaç tutmak üçin has amatly, süýşmeýän gysgyç dizaýny täzelendi.Qualityokary hilli material örtügi ony ýumşak edýär we jaňlaryň öňüni alýar, Ulanylanda derlemek sebäpli özüňizi rahat duýmarsyňyz, şonuň üçin sportyň özüne çekijiliginden lezzet alyp bilersiňiz.