Ekologiýa taýdan arassa PVC Bursta garşy agyr agyrlyk durnuklylygy fitnes maşkly ýoga sport zaly

Gysga düşündiriş:

● ANTI-BURST - qualityokary hilli PVX material bilen gurlan, ýarylmaga garşy ýoga topy, mehanizmiň ýarylmagy ýa-da balans topunyň görnüşini ýitirmegi barada alada etmezden, 600 kilograma çenli iň berk türgenleşikleri dolandyryp biler.

● DÜZGÜN SURFACE - Türgenleşik meýdançasyna gezek gelende asla saýlanmaýar - öýde bolsun, sport zalynda bolsun ýa-da açyk howada bolsun, premium süýşmegiň öňüni almak sizi howpsuz duýarsyňyz we hereketleriňiz erkin bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

● ANTI-BURST - qualityokary hilli PVX material bilen gurlan, ýarylmaga garşy ýoga topy, mehanizmiň ýarylmagy ýa-da balans topunyň görnüşini ýitirmegi barada alada etmezden, 600 kilograma çenli iň berk türgenleşikleri dolandyryp biler.
● DÜZGÜN SURFACE - Türgenleşik meýdançasyna gezek gelende asla saýlanmaýar - öýde bolsun, sport zalynda bolsun ýa-da açyk howada bolsun, premium süýşmegiň öňüni almak sizi howpsuz duýarsyňyz we hereketleriňiz erkin bolar.
● JEMLE .JI FITNES - Pilates we fiziki bejeriş üçin ajaýyp durnuklylyk topy.Çaga dogurmak üçin ulanylanda, garaşýan eneler üçin ajaýyp kömek.Şol funksiýalardan başga-da, maşk top oturgyjy hökmünde duruş we esasy güýji gowulaşdyryp biler.
AST Çalt gurnama - Öý sport zaly üçin fitnes enjamlarynda el bilen aňsatlyk bilen çişirmek üçin çalt, goşa hereketli nasos bar.Türgenleşik topuňyz deflýasiýa bilen iberilýär we iň az tagalla bilen birnäçe minutda sorup bolýar.Şeýle hem, özi bilen gelýän çalt inflýasiýa aýak nasosy, şeýle hem 2 howa saklaýjy we size eýermek üçin jikme-jik görkezmeler bilen bolup biler.Specialörite zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin 5 ululykda, 45 sm 55 sm 65 sm 75 sm 85 sm bar.
● ÖZÜ .IZI DÖWRET: Täze ýyl agyrlygy bilen bu täze agramy çözmek kararyna ýapyşyň.Göwrelilik topy, ýoga top oturgyjy ýa-da käbir HIIT kardio üçin ulanmak bolsun, bu maşk enjamlary türgenleşik gollanmasy bilen gelýär we netijeleri berýär.
● Bellik: Agaç ýa-da reňk maşk topuna ýakymsyz.Şonuň üçin topy agaç işlerinden, agaç mebellerden ýa-da reňklenen diwarlardan uzak saklaň.Olar ýaly owadan bolsa, siziň owadan öý haýwanlaryňyz ýiti dyrnaklary bilen topy zaýalap biler, şonuň üçin topuňyz bilen türgenleşeniňizde olardan daşda durmagyňyzy ýatladýar.
Ip Maslahat: Inflýasiýa görkezmeleri: Top başlangyç inflýasiýadan soň 2-3 gün oturyň, soňra islenýän ululyga çenli uzalmagy üçin täzeden çişiriň.

Önümiň jikme-jik çyzgysy

Pump4 bilen ýoga sport zaly
Pump5 bilen ýoga sport zaly
Pump6 bilen ýoga sport zaly
Pump7 bilen ýoga sport zaly
Nasos bilen ýoga sport zaly
Pump10 bilen ýoga sport zaly
Pump12 bilen ýoga sport zaly
Pump13 bilen ýoga sport zaly
Pump14 bilen ýoga sport zaly
Nasos bilen ýoga sport zaly

Zawod

Pump16 bilen ýoga sport zaly

Synag hasabaty

Synag hasabaty01
Synag hasabaty02
synag 03
synag 04
synag 05
synag 06

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler