Omöriteleşdirilen dizaýn, logotipli PU Tebigy rezin ýoga mat

Gysga düşündiriş:

● Dokary dykyzlyk we çalt yza gaýtmak - Bu “Premium ogaoga” matasy, öý maşklaryňyzy optimizirlemek üçin bazardaky iň täze we amatly matadyr.Topokarky PU deri, aşagy tebigy rezin, ýumşak we çydamly ýoga edende başga bir duýgy döredýär.

● ULTIMATE GRIP - Bu premium mat, ýer ýüzünde döwülýän “GripForMe” materialyndan peýdalanýar, bu tejribe bilen meşgullanýan wagtyňyzda deňi-taýy bolmadyk söweşiji ýaly tutgaý berýär.
Çygly bolanda indi süýşmek bolmaz.Näçe köp derleseňiz, şonça-da gowy tutulýar.
Tersine.Hem yzygiderli, hem-de gyzgyn ýoga üçin gowy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

● Dokary dykyzlyk we çalt yza gaýtmak - Bu “Premium ogaoga” matasy, öý maşklaryňyzy optimizirlemek üçin bazardaky iň täze we amatly matadyr.Topokarky PU deri, aşagy tebigy rezin, ýumşak we çydamly ýoga edende başga bir duýgy döredýär.
● ULTIMATE GRIP - Bu premium mat, ýer ýüzüni döwýän "GripForMe" materialyndan peýdalanýar, tejribe wagtynda deňsiz-taýsyz söweşiji ýaly tutýar.Injuriesaralary azaltmak üçin goşmaça ýassyk, durnuklylyk we täsirli tutmak.
Çygly bolanda indi süýşmek bolmaz.Näçe köp derleseňiz, şonça-da gowy tutulýar.
Tersine.Hem yzygiderli, hem-de gyzgyn ýoga üçin gowy.
● HAKYKAT PLANET DOSTLY - Bu düşek, ýörite döredilen eko-poliuretan we rezin bilen iň “beden görnüşini” öz içine alýar.Bu matalar, adaty poligon şertlerinde 1-5 ýyldan PVC erkin, biodegrirlenip bilner we düşegi arassa we arassa saklaýan ýokary hilli zäherli materiallardan peýdalanylýar.
● Instruktiw deňleşdirme bellikleri - Öňe gidişligi yzarlamak üçin ajaýyp bellikler hökmünde hyzmat etmek, ýoga matasyndaky deňleme çyzyklary bedeniňizi dogry sazlamaga kömek edýär, şeýle hem ýoga endikleriňizi çalt we takyk ösdürýär.
Ter Ter siňdirişi - Tebigy agaç rezin bazasyna birikdirilen ýokarky gatlak, bir polotensanyň derini we ýoga düşeginiň ýassygyny berýär.
P PU ýoga pişikleriniň gaplanylyşy barada, gaplamagyň usullary bar.
1. Standart gaplamak, PU ýoga mats-da OPP filmi bilen.
2. PU ýoga matalarynda ýöriteleşdirilen dizaýn kagyz örtügi.
3. ogaoga Mat götermek gaýyş PU ýoga mats.
4. PU ýoga matalarynda daşarky kagyz örtükleriniň dürli görnüşleri.
5. PU ýoga mata üçin sumka götermegiň dürli görnüşleri.
6. PU ogaoga Mats üçin logo bilen düzülen içki gutular.
PU ýoga pişikleriniň gaplanyşyny özleşdirmek isleseňiz, işgärlerimiz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, munuň üçin size kömek ederler.

PU mat8
PU mat09
PU mat010
PU mat11
PU mat12
PU mat13
PU mat14
PU mat15
PU mat16

Önümiň jikme-jik çyzgysy

PU mat17
PU mat19
PU mat18
PU mat20
PU mat22
PU mat21
PU mat23
PU mat24
PU mat25
PU mat26
PU mat27

Näme üçin PU ýoga matasyny saýlaň

PU mat28

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler