Düzülip bilinýän Dumbbell, 10.3 / 25 kg Erkekler we aýallar üçin el agramy, öý sport zaly üçin Dumbell agramy

Gysga düşündiriş:

1 Agramlar 1 sekuntda üýtgeýär: dambbell sökülmezden 5 kg-dan 25 kg-a çenli sazlanýar;5kg (5kg / 10kg / 15kg / 20kg / 25kg) çalt üýtgetmek üçin bir elli iş dizaýny.

● 1 gurluşda super 5: pul tygşytlaýan we has gowy okuw maksadyna ýetip biljek bäş sany adaty dambbele deň bolan 1 dambelde 5 sazlap bolýar.

● Innowasiýa Bionika tehnologiýasy: tutawaç güýçli neýlon materialdan we Silikon polatdan ýasalýar.Süýşmedik aýazly bejergi bilen, El agramy hemme taraplaýyn sürtülmäni gowulaşdyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu element hakda

1 Agramlar 1 sekuntda üýtgeýär: dambbell sökülmezden 5 kg-dan 25 kg-a çenli sazlanýar;5kg (5kg / 10kg / 15kg / 20kg / 25kg) çalt üýtgetmek üçin bir elli iş dizaýny.
● 1 gurluşda super 5: pul tygşytlaýan we has gowy okuw maksadyna ýetip biljek bäş sany adaty dambbele deň bolan 1 dambelde 5 sazlap bolýar.
● Innowasiýa Bionika tehnologiýasy: tutawaç güýçli neýlon materialdan we Silikon polatdan ýasalýar.Süýşmedik aýazly bejergi bilen, El agramy hemme taraplaýyn sürtülmäni gowulaşdyryp biler.

Home Öý sport zaly üçin düzülen agramlar: erkekler we aýallar üçin amatly dürli okuw usullary bilen bedeniň ähli myşsalaryny aňsatlyk bilen türgenleşdiriň.Öý sport zalynyň fitnesini gowy görýänlere netijeli kömek beriň.
Aces Kosmos tygşytlaýyş dizaýny: dambbellleriň her toplumynyň dambbellleriň ýere göni degmeginiň öňüni almak üçin aýratyn ýokary dykyzlykly bazasy bar.Diňe lallary goramak bilen çäklenmän, ýere urmagyň hem öňüni alýar.
Choice Saýlamak üçin iki reňk, Gyzyl dambbell size has köp hyjuw getirýär.Gara dambbell size has ajaýyp stil getirýär.

dambbell

● Agramy aýlamak ulgamy
Bu sazlanyp bilinýän dambbell, çalt üýtgeýän agram bloky üçin Agram Dialing ulgamyny ulanýar.Diňe bir eli süýşmäge garşy tutawajy paneli öwrüp bilýärdi, "BASY" "eşideniňizden soň agram 1 sekuntdan köp bolmaz.Piecehli bölek 5kg-10kg-15kg-20kg-25kg bir toplumda jemlenýär.

dumbbell1
dumbbell2

Howpsuzlyk üçin goşa gulp, bu sazlanyp bilinýän dambbell, ygtybarly ulanmak üçin “Double Lock” ulgamyny hem ulanýar.Bedeniňize zyýan bermek üçin agram blokynyň gaçmagynyň öňüni alyp biler.

● Visual Dial Plate
Düzülip bilinýän dambbelliň gapagynda ajaýyp aýlaw plastinkasy bar.Saýlajak agramyňyzy iki gezek tassyklamaga kömek edip biler.Zehin zehinleri üçin ädimme-ädim başlap bileris.

dumbbell3
dumbbell4

● Silikon polat list
Agram bloklary kremniý polatdan ýasalýar.Işlenip taýýarlanylandan we poroşok örtüginden soň, blok toplumy has tekiz we poslama garşy bolýar.

Önümiň jikme-jik çyzgysy

dumbbell5
dumbbell6
dumbbell06
dumbbell7
dumbbell8

Gaplamak

gaplamak

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler